UBYTOVACÍ ŘÁD

ŽÁDÁME HOSTY, ABY SI UBYTOVACÍ ŘÁD V KLIDU PŘEČETLI A SPLŇOVALI VEŠKERÉ NÍŽE ZMÍNĚNÉ POVINNOSTI. 

I. Obecná pravidla

Ubytování hostů v Ubytování U Bačmana probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro Ubytování U Bačmana závazné.

II. Pravidla spojená s příjezdem a odjezdem hosta

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v elektronické Ubytovací knize. Může být prodloužena se souhlasem provozovatele. 
 • Minimální cena pro ubytování v ubytovacím zařízení činní 2.200 Kč. V případě překročení částky 20.000 Kč je provozovatel povinen udělit ubytovaným slevu ve výši 10% z celkové částky. 
 • Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti. Host, který doklad totožnosti doložil je zodpovědný za dodržování pravidel (jsou hostovi ústně řečena provozovatelem/pověřenou osobou nebo se vztahují k tomuto ubytovacímu řádu) za celou skupinu ubytovaných hostů. 
 • V případě všech hostů s trvalým pobytem mimo území České republiky, je udělena povinnost předložit doklad totožnosti a vyplnit provozovatelem připravený dotazník. Tento dotazník vrátí host provozovateli (nebo pověřené osobě provozovatelem) vyplněný nejpozději do 20:00 v den zahájení ubytování. Host se zavazuje, že informace podané v dotazníku jsou úplné a pravdivé. Provozovatel tyto informace následně zašle k posouzení na cizineckou policii ČR.
 • Host je oprávněn ubytovat se první den pobytu od 15:00 hodin, opustit pokoj musí v den odjezdu nejpozději do 11:00 hodin a celý objekt do 11:30 hodin. V tento mezičas (11:00-11:30) je host povinen předat ubytovací zařízení provozovateli nebo osobě provozovatelem určené. Nedodržení tohoto závazku je bráno jako porušení smluvní povinnosti a host, který doložil platný doklad totožnosti, je povinen uhradit mimo smluvní částku za ubytování smluvní pokutu uvedenou dle ceníku. V případě poškození majetku si provozovatel může nárokovat 10% zálohu, placenou hostem před příjezdem do ubytovacího zařízení, případně tuto zálohu při odjezdu navýšit dle hodnoty zničeného majetku.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně (e-mailem) či ústně dohodnutou předem ve formě zálohy podle aktuálního platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách provozovatele. Host je povinen uhradit zálohu nejpozději do 3 dnů od provedení rezervace a zaplatit ubytování v plné výši v den nástupu na ubytování.
 • Host obdrží 1 svazek klíčů (1 ks klíčů od vstupních dveří do ubytovacího zařízení , 1 ks od vstupní branky a 1 ks od lékárničky). V případě většího počtu ubytovaných jsou poskytnuty 2 svazky klíčů (dle posouzení provozovatele či pověřené osoby).  Tyto klíče si host ponechá k dispozici po celou dobu pobytu. Host je povinen tyto klíče řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíčů ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíčů. Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 2.000,- Kč.
 • Host je povinen při příchodu i odchodu zamykat hlavní dveře od ubytovacího objektu. 
 • Host má právo na parkování osobního vozidla uvnitř ubytovacího objektu, tedy na parkovišti (dvoře) ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. 
 • Celková částka za ubytování dle ceníku je hrazena hostem při příjezdu. Pokud je podle posouzení provozovatele (nebo pověřené osoby) na konci pobytu vše v pořádku, záloha je hostům vrácena. 
 • Při prvním příchodu do pokoje je host povinen zkontrolovat, že je pokoj bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit v den příjezdu telefonicky na čísle uvedeném na web. stránkách provozovatele.

III. Práva a povinnosti hostů

 • Host má právo po předchozím nahlášení užívat společný prostor pro odkládání jízdních kol apod. (koloběžka, motocykl, jiné vybavení). Host je povinen tento prostor řádně uzamknout. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno dotýkat se vybavení, uloženého zde jiným hostem nebo ubytovatelem.
 • Hosté jsou povinni chovat se ve společných prostorách s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení a lidském zdraví. V případě přítomnosti nezletilých osob za výše uvedené odpovídají zákonní zástupci nezletilých osob, nebo jiná dospělá osoba, která má nezletilého na dohled. V případě, že nezletilé osoby využívají houpačky, skluzavky a pískoviště, je zde zapotřebí dozor zákonného zástupce či jiného dospělého. Za zranění nezletilých osob provozovatel, odpovědná osoba či majitel nezodpovídá. Nicméně pokud je to možné, vždy jakkoli rádi pomůžeme.
 • Host je povinen uzavřít veškeré vstupní dveře do ubytovacího zařízení, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud ubytovací zařízení nebylo řádně uzavřené. 
 • Host odpovídá za škodu na zařízení v celém objektu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod a vedlejší vchody nebyly hostem řádně uzamčeny nebo uzavřeny.
 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení objektu, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu.
 • Do penzionu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.
 • Ve všech prostorách penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně. K tomuto účelu je vyhrazena terasa, která je ubytovaným plně k dispozici.
 • Hosté nejsou oprávněni vodit do ubytovacího zařízení neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do ubytovacího zařízení, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat ve svém pokoji.
 • Psi a jiná zvířata mohou být s hostem v ubytovacím zařízení U Bačmana po předchozí dohodě s ubytovatelem. Host odpovídá za veškeré škody, které zvíře spáchá. Host je povinen mít zvíře vždy řádně zabezpečené. Host není oprávněn ponechat psa bez dozoru na pokoji. Sdílení lůžka se psem či jiným zvířetem je přísně zakázáno. 
 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holící strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD přehrávače, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo (tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení provozovatelem či provozovatelem určené osoby tohoto ubytovacího zařízení.
 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí ubytovacího zařízení k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).
 • Při použití ohně ve venkovním krbu je hostům uložena povinnost dbát zvýšené pozornosti a při ukončení grilování prostor ohniště řádně zakrýt příslušným poklopem. Pří použití terasy je host povinen po sobě uklidit (vysypat popel do plechové popelnice, v případě použití kamene ke grilování tento kámen očistit vhodným prostředkem, zamést podlahu a otřít stůl vhodným prostředkem na sklo). Terasu je host povinen předat ve stejném stavu, jak jej obdržel.  Při nedodržení těchto zásad má provozovatel nárok tuto službu zpoplatnit podle Ceníku uvedeném na webových stránkách.

IV. Provoz ubytovacího zařízení U Bačmana

 1. Hosté mají právo na výměnu ručníků 1x za 7 dní
 2. Výměna ložního prádla se provádí po odjezdu nebo na požádání hosta. 
 3. Hostům je k dispozici  vybavená kuchyně s jídelnou na přípravu veškerých pokrmů.
 4. Hosté mají přísný zákaz používání krbových kamen uvnitř budovy. Provozuschopné jsou pouze v přítomnosti provozovatele nebo majitele.
 5. Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin. Mírný hluk a vibrace jsou akceptovatelné uvnitř ubytovacího zařízení do 00:00 hodin
 6. V případě nepřítomnosti provozovatele nebo pověřené osoby provozovatelem je možné je zastihnout na čísle +420 774 935 791, +420  732 833 618. V případě dlouhodobého nezastižení použít kontakt +420 702 205 677
 7. Provozovatelem penzionu a odpovědnou osobou je: Tomáš Křiček
 8. Pověřenou osobou provozovatelem je: Markéta Nováková
 9. Majitelem tohoto objektu je: Jiří Křiček

V. Provoz sauny, hydromasážní vany a odpočívárny

 • Host je povinen držet se instrukcí, které jsou určené provozovatelem či pověřenou osobou při příjezdu, v průběhu ubytování nebo dle pravidel v tištěné formě uvnitř těchto prostor.

VI. Odpovědnost a sankce

Při závažném porušení povinností hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen pokoj a ubytovací zařízení neprodleně opustit.

 • Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
 • Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na ubytovacím zařízení.
 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili provozovateli či pověřené osobě
 • Tento ubytovací řád je platný od 01.01.2017 do odvolání.
 • Je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.
 • Host touto smlouvou souhlasí s výše zmíněnými stanovy.


Ve Ctiněvsi dne 01.01.2017

Ubytování U Bačmana

Provozovatel: Tomáš Křiček


Další užitečné informace


§ 754

(1) Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).
(2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.

§ 755

Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

§ 756

Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

§ 757

Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

§ 758

O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení
HYPERLINK "https://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx" \l "par433" § 433 a
HYPERLINK "https://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx" \l "par433" 436.


(1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.

     Ubytovatel má právo na storno poplatek, jehož maximální výše je stanovena 100% z ceny pobytu, a to v případě odstoupení před uplynutím dohodnuté doby.

Ubytování hosta

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host provozovateli nebo pověřené osobě ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do ubytovací knihy, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
 • Host obdrží 1 nebo 2 svazky klíčů podle posouzení provozovatele nebo pověřené osoby.
 • Host je povinen dům opustit do 11.00 hod. a celý objekt do 11:30 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s provozovatelem nebo pověřenou osobou, může mu ubytovatel počítat sankci ve výši stanovené v sekci CENÍK na webových stránkách ubytovacího zařízení
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem ubytovacího zařízení. Platba bude uhrazena v den příjezdu v hotovosti či bezhotovostně.
 • Přeje-li si host připojení na internet, je mu na každém pokoji k dispozici wifi připojení.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen při odchodu zhasínat světla a zamykat. Pokud host hodlá dříve opustit ubytovací zařízení, než je stanoveno ubytovacím řádem, je povinen o tom den dopředu upozornit provozovatele nebo pověřenou osobu.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Práva a povinnosti provozovatele a pověřené osoby

 • Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta. Dále dle pravidel výše. 
 • Úklid ubytovacího zařízení se koná poslední den po odjezdu hosta. V případě dlouhodobého ubytování dle dohody mezi provozovatelem a hostem.
 • Po ukončení pobytu provádět dezinfekci pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá provozovatel ubytování nebo je možnost využít schránku s názvem: "Návrh na zlepšení ubytování a stížnosti".
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně dostupný na webových stránkách a v tištěné podobě na každém pokoji ubytovacího zařízení.
 • Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 01.01.2017


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.